Obchodní podmínky

1.  OBECNÁ USTANOVENÍ    

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky zveřejnění inzerce v tištěném vydání novin Hradečák, včetně příloh (dále jen „noviny
Hradečák“)
  

1.2 Provozovatelem portálu inzerce.garamon.cz a garamon.cz a dodavatelem inzerce  

Radnice je společnost GARAMON, s.r.o., IČ: 25278053, se sídlem Hradec Králové, Wonkova 432/1b (dále jen „poskytovatel“).   

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od 1. 3. 2021.   

1.4. Součástí obchodních podmínek jsou ceníky poskytovatele a technické specifikace inzerce, dostupné na portálu inzerce.garamon.cz, pokud z objednávky nebo dohody stran nevyplývá jinak.   

1.5 Obchodní podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu inzerce.garamon.cz a v novinách Radnice.   

2.  ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK    

2.1 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky a ceníky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu inzerce.garamon.cz, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti   

2.2 Objednatel je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek a ceníků písemně sdělit poskytovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.   

2.3 Uzavřením smlouvy o inzerci objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.   

3.  PŘÍSTUPNOST, SROZUMITELNOST    

3.1 Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění obchodních podmínek s dostatečným předstihem, spolu s ostatními předsmluvními informacemi, komunikováno a vysvětleno. Objednatel se se zněním těchto podkladů řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé.   

3.2 Doložky, které by mohly být posouzeny v obchodních podmínkách jako neobvyklé nebo překvapivé jsou navíc v textu za účelem jejich řádného pochopení objednatelem zvýrazněny podtržením.    

3.3 Tyto obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu interce.garamon.cz ve verzi pro tisk. Objednateli je doporučeno obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek.   

4.  POJMY    

4.1 Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišené od poskytovatele, které není redakčním textem, šířené v médiích za finanční úplatu či jinou dohodnutou protihodnotu. Za inzerci se považují veškerá sdělení třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele, nebo nejsou činěna v souvislosti s podnikatelskou činností objednatele (soukromá inzerce).  4.2 Objednatelem se rozumí jakákoliv osoba, která objedná šíření inzerce.   


5.  UZAVŘENÍ SMLOUVY    

5.1 Objednatel objedná inzerci online-objednávkou na portálu inzerce.garamon.cz. 5.2 Objednávka placené inzerce musí obsahovat údaje dostatečné k šíření inzerce, a to především text inzerce, datum zveřejnění inzerátu označené číslem vydání, zvolením rubriky ve kterém má být inzerce zveřejněna, cenu inzerce a vyplněním kontaktních údajů objednatele.    

5.3 K uzavření smlouvy o inzerci dochází potvrzením objednávky poskytovatelem, ústně či písemně. Pokud k potvrzení nedojde, dochází k uzavření smlouvy zveřejněním inzerce.   

5.5 Uzavřením smlouvy potvrzuje poskytovatel objednateli, který vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy poskytovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele.   

6.  PODMÍNKY OBJEDNÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE    

6.1 Objednatel je odpovědný za včasné dodání podkladů ke zveřejnění inzerce.. Objednatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady uchovávat ani vracet.   

6.2 Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.   

6.3 Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci v následujících případech:   

  1. inzerce bude v rozporu s obchodními zásadami poskytovatele či objednatel  neposkytne potřebnou součinnost   

  2. obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;    

  3. podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.   

6.4 Poskytovatel není povinen odůvodnit postup dle článku 6.3 pouze objednateli své rozhodnutí neprodleně, oznámí. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 6. 3 této smlouvy. Poskytovatel však objednateli navrátí uhrazenou platbu za inzerci na účet, který je mu objednatel povinen k jeho výzvě sdělit.  6.5 Poskytovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností poskytovatele.  Pokud nebude možná realizovat objednatelem vybraný termín tak poskytovatel o tomto objednatele vyrozumí s tím, že mu nabídne další možný termín zveřejnění inzerce. Pokud objednatel nebude souhlasit s jiným termínem zveřejnění či neposkytne poskytovateli součinnost je poskytovatel oprávněn zvolit postup dle bodu 

6.3. těchto obchodních podmínek.   

6.6 Poskytovatel zveřejní inzerci v novinách Hradečák v kvalitě tisku běžné pro toto médium.   

7.  CENA INZERCE    

7.1 Cena inzerce je stanovena ceníkem poskytovatele zveřejněným na portálu inzerce.garamon.cz, resp. tato cena bude objednateli sdělena prostřednictvím tohoto portálu poté, co zvolí varianty inzerce a než je objednávka inzerce odeslána.   

7.2  Pokud smlouva o inzerci nestanoví jinak, je cena inzerce splatná před zahájením šíření inzerce při uzavření smlouvy o inzerci..   

7.3 Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření pozastavit, případně od smlouvy o inzerci odstoupit.   

8.  UKONČENÍ SMLOUVY    

8.1 Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených poskytovatelem.    

8.2 V případě, že je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání poskytovatele, je objednatel, který vystupuje při uzavření smlouvy o inzerci v pozici spotřebitele, oprávněn od smlouvy o inzerci bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy o inzerci. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o inzerci musí objednatel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat poskytovatele formou jednoznačného prohlášení. Za tímto účelem je objednatel oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na webových stránkách poskytovatele.    

8.3 Objednatel výslovně požaduje, aby poskytovatel s poskytováním služeb dle smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti je objednatel, v případě odstoupení od smlouvy, povinen zaplatit poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy objednatel informoval poskytovatele o odstoupení od smlouvy. V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit.   

9.  REKLAMACE    

9.1 Poskytovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce. V případě oprávněné reklamace, poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce.    

9.2 Výslovně se sjednává, že následující skutečnosti nepředstavují vadu inzerce a nezakládají nárok objednatele požadovat slevu z ceny inzerce ani šíření náhradní inzerce:   

a) tiskové chyby, které nepozměňují podstatným způsobem smysl ani obsah inzerce; b) odchylky v barvě   

c) odchylky od rozsahu inzerce nepřesahující 10% oproti rozsahu inzerce uvedenému 

ve smlouvě o inzerci.   

9.3 Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu:   

  1. vadnosti podkladů pro inzerci, které nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí objednávky;   

  2. zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné poskytovatelem.   

9.4 Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu a přibližném umístění.   

10.  OSTATNÍ    

10.1 Odchylná ustanovení ve smlouvě o inzerci mají přednost před ustanovením těchto podmínek.   

10.2 Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, že spor, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.   

11.3 Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.   

Aplikace neodpovídá, aktualizujte okno prohlížeče. Aktualizovat 🗙